21st February 2018, Wednesday

E-budhabar

कांग्रेसमा उम्मेदवारको लफडाकाठमाडौं । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको उम्मेदवारको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र लफडा सुरु भएको छ । साउन महिनाभित्रै उम्मेदवारको टुंगो लगाउने भनिए पनि आन्तरिक लफडाकै कारण भदौ आधा महिना बितिसक्दा पनि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
पार्टीभित्र पछिल्लो समय विमलेन्द्र निधिको एकलौटी बढ्दै गएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । निधिले आफू तराईको ठेकेदार हुँ भन्दै उम्मेदवार छनोटमा अरू कोही नेतालाई पनि इन्ट्री नदिएपछि शेखर कोइरालाले त सामाजिक सञ्जालमार्फत नै विरोध गरेका थिए । प्रदेश नम्बर २ को टिकत वितरण प्रक्रियामा अहिले अरू त अरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूलाई समेत आउट गरिएको छ । निधि, महामन्त्री सशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले दिनहुँजस्तो पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका पार्टीका क्षेत्रीय सभापति, सांसद, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिसँग बसेर राय बुझ्ने काम गरेका छन् तर कतैको पनि टिकटको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
यसअघिका स्थानीय तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले टिकट वितरणका लागि सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न क्षेत्रीय सभापतिको संयोजकत्वमा सो क्षेत्रको सांसद, सांसदमा पराजित उम्मेदवार, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो । तर, त्यो कार्यदलले सिफारिस गरेको नाम जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्दा धेरैपटक काँटछाँट भएपछि यसपालि त्यो कार्यदलमा रहनेहरूलाई काठमाडौंमै बोलाएर राय लिएको बुझिएको छ ।

sf+u|];df pDd]bjf/sf] nkm8f

sf7df8f}+ . t];|f] r/0fcGtu{t c;f]h @ ut] x’g] k|b]z gDa/ @ sf] lgjf{rgsf] pDd]bjf/sf] ljifonfO{ lnP/ sf+u|];leq nkm8f ;’? ePsf] 5 . ;fpg dlxgfleq} pDd]bjf/sf] 6′+uf] nufpg] elgP klg cfGtl/s nkm8fs} sf/0f ebf} cfwf dlxgf lalt;Sbf klg pDd]bjf/sf] 6′+uf] nufpg ;s]sf] 5}g .

kf6L{leq kl5Nnf] ;do ljdn]Gb| lglwsf] Psnf}6L a9\b} uPsf sf/0f ;d:of pTkGg ePsf] atfOG5 . lglwn] cfkm” t/fO{sf] 7]s]bf/ x’F eGb} pDd]bjf/ 5gf]6df c¿ sf]xL g]tfnfO{ klg OG6«L glbPkl5 z]v/ sf]O/fnfn] t ;fdflhs ;~hfndfkm{t g} lj/f]w u/]sf lyP . k|b]z gDa/ @ sf] l6st ljt/0f k|lqmofdf clxn] c¿ t c¿ /fdrGb| kf}8]n, s[i0fk|;fb l;6f}nfx¿nfO{ ;d]t cfp6 ul/Psf] 5 . lglw, dxfdGqL ;zf+s sf]O/fnf / sf]iffWoIf ;Ltfb]jL ofbjn] lbgx’Fh:tf] kf6L{ sfof{no ;fg]kfdf k|b]z gDa/ @ cGtu{tsf kf6L{sf If]qLo ;efklt, ;f+;b, s]Gb|Lo ;b:o, lhNnf ;efklt;Fu a;]/ /fo a’em\g] sfd u/]sf 5g\ t/ st}sf] klg l6s6sf] 6′+uf] nufpg ;s]sf 5}gg\ .

o;cl3sf :yfgLo txsf lgjf{rgdf sf+u|];n] l6s6 ljt/0fsf nflu ;Defljt pDd]bjf/sf] gfd l;kmfl/; ug{ If]]qLo ;efkltsf] ;+of]hsTjdf ;f] If]qsf] ;f+;b, ;f+;bdf k/flht pDd]bjf/, s]Gb|Lo ;b:o, lhNnf ;efklt ;b:o /x]sf] sfo{bn agfPsf] lyof] . t/, Tof] sfo{bnn] l;kmfl/; u/]sf] gfd lhNnf x’Fb} s]Gb|;Dd cfOk’Ubf w]/}k6s sfF65fF6 ePkl5 o;kfln Tof] sfo{bndf /xg]x¿nfO{ sf7df8f}+d} af]nfP/ /fo lnPsf] a’lemPsf] 5 .

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चन्द्रागिरिको ढुंगामा क–कसले गर्दै छन् गोलमाल ?

काठमाडौं । थानकोट–चन्द्रागिरि–चित्लाङ सडक आयोजना निर्माणका क्रममा ठेकेदारले उत्खननपछि आएको ढुंगा बेच्न पाउनुपर्ने लबिइङमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै लागेका छन् । नीतिगत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

ईश्वरको नाममा

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको शपथ खाँदा परम्परागत रूपमा चलिरहेको ‘ईश्वरको नाममा’ शपथ लिन चाहेनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ खुवाउने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

प्रेमको वरिपरि

पछिल्लो समय, नेपाली साहित्यमा फस्टाउँदो विधाका रूपमा गजल विधा रहेको छ । र, गजल लेखनमा समर्पित रहेका स्रष्टाहरूले गजल–लेखनमा नयाँनयाँ प्रयोग र अनेक विषयवस्तुलाई उठाउन पनि चाहेका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा