20th October 2018, Saturday

E-budhabar

कोइराला, सिंह र थापा पनि दलको नेताको दौडमाकाठमाडौं । २०७० को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो बनेको सत्तारूढ दल बनेको नेपाली कांग्रेसले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा लज्जाजनक हार बेहोर्नुका पछाडि नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनै नै भयो । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यशैलीका कारण पार्टी पराजित भएको निष्कर्षमा पुगेका सो पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्ता अहिले यही कारण देखाएर अब संसदीय दलको नेताबाट देउवालाई आउट गर्नुपर्ने भन्दै तयारीमा लागेका छन् ।

गत हप्ता नयाँ बानेश्वरमा भेला भएर केही युवा नेताले काठमाडौं–४ बाट निर्वाचन जितेका गगन थापालाई दलको नेताका रूपमा अगाडि सार्ने गरी औपचारिक छलफल अघि बढाए । केही युवाले अब कांग्रेस बचाउने हो भने संसदीय फाँट थापाले र पार्टी विश्वप्रकाश शर्माले सम्हाल्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरेका छन् । सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीमा सामूहिक छलफल र कमिटीगत निर्णयले भन्दा पनि गुट र गुटभित्र पनि पछिल्लो समय पत्नी आरजु राणाको हुकुमी शैलीले चल्ने गरेका कारण पार्टीले हारेको भन्दै यसको अझ वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले गरेका छन् । तर, देउवाले आफ्नो कार्यशैली अझै सुधारेका छैनन् । यस्तो माग गर्नेहरूलाई उनले ‘जनताले भोट दिएनन् हारियो, के समीक्षा गर्नु, खै मैले जिते त’ भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको स्रोतले बतायो । यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि उनलाई यसपटक कुनै पनि हालतमा संसदीय दलको नेतृत्वबाट भने पनि च्यूत गर्नुपर्ने निष्कर्षमा धेरै नेता–कार्यकर्ता पुगेको बुझिएको छ ।

रामचन्द्र पौडेल समूह अर्थात् पुरानो संस्थापन समूहले भने नवलपरासी–१ वाट निर्वाचित डा. शशांक कोइराला र काठमाडांै–१ बाट निर्वाचित प्रकाशमान सिंहलाई दलको नेता बनाउने तयारी गरेको छ । कोइराला बीपीपुत्र हुन भने सिंह गणेशमानपुत्र हुन् । तर, युवा नेताहरूको पंक्ति र १४औं महाधिवेशनबाट तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले भने गगनलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जितेका २३ सिटमध्ये आफ्नो समूहले आठ सिट मात्र जित्नु पनि देउवालाई दलको नेता बन्न ठूलो खड्गो भएको बताइन्छ । प्रतिनिधिसभामा उनका उनीबाहेक प्रदीप गिरी, देवेन्द्रराज कँडेल, सीताराम मेहता, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तेजुलाल चौधरी र प्रमोदकुमार यादव र भरतकुमार साहले मात्र जितेका छन् । यो खड्गो काट्न अब समानुपातिकमा पनि उनले पार्टीभित्र रोइलो गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

पौडेलले गरे अलग्गै भेला

यसैबीच, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीमा अनपेक्षित पराजय बेहोरेपछि यसको समीक्षा गर्न आफू पक्षधर जिल्ला सभापतिको सोमबार राति ठमेलको एक होटेलमा भेला गरे । पौडेलले आफ्नो पक्षका १८÷१९ जना जिल्ला सभापतिको भेला गर्दै चुनावी समीक्षा गरेका हुन् ।

प्रकाशमान सिंहसहितका नेता र जिल्ला सभापति सहभागी भेलामा काठमाडौं सभापति सबुज बानियाँ, धादिङ सभापति रमेश धमला, इलाम सभापति हिमालय कर्माचार्य, बर्दिया सभापति सञ्जय गौतम, मुगु सभापति खड्गबहादुर शाही, रोल्पा सभापति अमरसिंह पुनलगायत सहभागी थिए ।

sf]O/fnf, l;+x / yfkf klg bnsf] g]tfsf] bf}8df

sf7df8f}+ . @)&) sf] lgjf{rgdf ;a}eGbf 7″nf] ag]sf] ;Qf¿9 bn ag]sf] g]kfnL sf+u|];n] xfn} ;DkGg k|ltlglw;ef tyf k|b]z;ef lgjf{rgdf nHhfhgs xf/ a]xf]g{‘sf k5fl8 g]t[Tj g} lhDd]jf/ x’g} g} eof] . kf6L{ ;efklt tyf k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjfs} sfo{z}nLsf sf/0f kf6L{ k/flht ePsf] lgisif{df k’u]sf ;f] kf6L{sf w]/} g]tf–sfo{stf{ clxn] oxL sf/0f b]vfP/ ca ;+;bLo bnsf] g]tfaf6 b]pjfnfO{ cfp6 ug’{kg]{ eGb} tof/Ldf nfu]sf 5g\ .

ut xKtf gofF afg]Zj/df e]nf eP/ s]xL o’jf g]tfn] sf7df8f}+–$ af6 lgjf{rg lht]sf uug yfkfnfO{ bnsf] g]tfsf ¿kdf cufl8 ;fg]{ u/L cf}krfl/s 5nkmn cl3 a9fP . s]xL o’jfn] ca sf+u|]; arfpg] xf] eg] ;+;bLo kmfF6 yfkfn] / kf6L{ ljZjk|sfz zdf{n] ;DxfNg’kg]{ eGb} g]t[TjnfO{ r'gf}tL lbg] u/]sf 5g\ . ;efklt tyf k|wfgdGqL b]pjf kf6L{df ;fd”lxs 5nkmn / sld6Lut lg0f{on] eGbf klg u’6 / u’6leq klg kl5Nnf] ;do kTgL cf/h’ /f0ffsf] x’s'dL z}nLn] rNg] u/]sf sf/0f kf6L{n] xf/]sf] eGb} o;sf] cem j:t’lgi7 ;dLIff ug{ s]Gb|Lo sld6L a}7ssf] dfu sf+u|]; g]tf tyf sfo{stf{n] u/]sf 5g\ . t/, b]pjfn] cfkm\gf] sfo{z}nL cem} ;’wf/]sf 5}gg\ . o:tf] dfu ug]{x¿nfO{ pgn] …hgtfn] ef]6 lbPgg\ xfl/of], s] ;dLIff ug’{, v} d}n] lht] tÚ eGb} u}/lhDd]jf/ hjfkm lbg] u/]sf] ;|f]tn] atfof] . o:tf] k|ltlqmof cfPkl5 pgnfO{ o;k6s s’g} klg xfntdf ;+;bLo bnsf] g]t[Tjaf6 eg] klg Ro”t ug’{kg]{ lgisif{df w]/} g]tf–sfo{stf{ k’u]sf] a’lemPsf] 5 .

/fdrGb| kf}8]n ;d”x cyf{t\ k’/fgf] ;+:yfkg ;d”xn] eg] gjnk/f;L–! jf6 lgjf{lrt 8f= zzf+s sf]O/fnf / sf7df8f+}–! af6 lgjf{lrt k|sfzdfg l;+xnfO{ bnsf] g]tf agfpg] tof/L u/]sf] 5 . sf]O/fnf aLkLk’q x’g eg] l;+x u0f]zdfgk’q x’g\ . t/, o’jf g]tfx¿sf] k+lQm / !$cf}+ dxflwj]zgaf6 t];|f] zlQmsf ¿kdf pbfPsf] s[i0fk|;fb l;6f}nf ;d"xn] eg] uugnfO{ cl3 ;fg]{ tof/L u/]sf] 5 .

k|ltlglw ;efdf lht]sf @# l;6dWo] cfkm\gf] ;d”xn] cf7 l;6 dfq lhTg’ klg b]pjfnfO{ bnsf] g]tf aGg 7″nf] v8\uf] ePsf] atfOG5 . k|ltlglw;efdf pgsf pgLafx]s k|bLk lu/L, b]j]Gb|/fh sF8]n, ;Ltf/fd d]xtf, 1fg]Gb|axfb’/ sfsL{ t]h’nfn rf}w/L / k|df]bs’df/ ofbj / e/ts’df/ ;fxn] dfq lht]sf 5g\ . of] v8\uf] sf6\g ca ;dfg’kfltsdf klg pgn] kf6L{leq /f]Onf] ug]{ ;Defjgf /x]sf] atfOG5 .

kf}8]nn] u/] cnUu} e]nf

o;}aLr, sf+u|]; g]tf /fdrGb| kf}8]nn] kf6L{df cgk]lIft k/fho a]xf]/]kl5 o;sf] ;dLIff ug{ cfkm” kIfw/ lhNnf ;efkltsf] ;f]daf/ /flt 7d]nsf] Ps xf]6]ndf e]nf u/] . kf}8]nn] cfˆgf] kIfsf !*÷!( hgf lhNnf ;efkltsf] e]nf ub}{ r’gfjL ;dLIff u/]sf x’g\ .

k|sfzdfg l;+x;lxtsf g]tf / lhNnf ;efklt ;xefuL e]nfdf sf7df8f}+ ;efklt ;a’h aflgofF, wflbª ;efklt /d]z wdnf, Onfd ;efklt lxdfno sdf{rfo{, alb{of ;efklt ;~ho uf}td, d’u’ ;efklt v8\uaxfb’/ zfxL, /f]Nkf ;efklt cd/l;+x k’gnufot ;xefuL lyP .

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा