18th February 2019, Monday

E-budhabar

आरजुको निर्देशनमा सडकमा यसरी हुँदै छ भ्रष्टाचारआरजुको निर्देशनमा सडकमा यसरी हुँदै छ भ्रष्टाचार

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र डेढ वर्षका बीचमा ८४ अर्बको टेन्डरमा अर्बौ रुपैयाँ कुम्ल्याएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा, सचिव अर्जुन कार्की र महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलसहितको माफिया जालोले दुइटा सडकको टेन्डरमा मात्र सेटिङमार्फत अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याएको छ ।

बीसौं अर्ब रुपैयाँको पोखरा–मुग्लिन र नारायणघाट–बुटबल खण्डको सडक आयोजनाबाट अर्बौं कमिसन असुल्न यो माफिया जालोले सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखा प्रमुख सरोज प्रधानलाई आयोजना निर्देशनालय एडीबीमा लगेको बताइन्छ । एडीबीमा रहँदा राम्रो काम गरेर चर्चामा आएका वाट केशवराज शर्मालाई अन्यायपूर्वक विभागमा तानेर पुल महाशाखामा साढे तीन वर्ष बिताएका प्रधानलाई ल्याइएको थियो । करिब चार महिनाअघि एडीबी आएका प्रधानले यसअघि शर्माले देउवापत्नी राणा, सचिव कार्की र महानिर्देशक सिग्देलकै निर्देशनमा शर्माले गरेका टेन्डर रद्द गराएर पुनः ती दुई सडक आयोजनको टेन्डर गर्न लगाएका थिए ।

यीनै तीन जनाको तारतम्यमा नयाँ टेन्डर गरेर उनीहरूकै सेटिङमा चल्ने ६ ठूला ठेकदार कम्पनी वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, कांग्रेस नेता जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबिना नै दिने गरी सेटिङ मिलाइएको बताइन्छ ।

यी प्रधान तिनै व्यक्ति हुन्, जसले पुल महाशाखामा बस्दा साढे तीन वर्षका बीचमा १ हजारभन्दा बढी पुल बनाउन ठेक्का दिएका थिए । पुल बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको समेत पालना नगरी उनले पैसा खाएर कन्सलटेन्सी र ठेकेदारको हितमा हुने गरी पुलको ठेक्का दिएको बताइन्छ । प्रधानले गरेको गल्तीले अहिले पुल महाशाखा प्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालाई तनाव भएको बताइन्छ । मापदण्डविपरीतका बनाइएका पुल पास गर्ने कि नगर्ने ? गर्दा यस्ता गुणस्तरहीन पुल भोलि भत्किए भने के गर्ने ? अख्तियारले समाउने पो हो कि ? भन्ने तनावले नयाँ प्रमुख थापा हैरान भएको बताइन्छ । ६ वटा ठूला ठेकेदार कम्पनी, देउवापत्नी आरजु, सचिव कार्की, महानिर्देशक सिग्देलको सेटिङमा सडकमा भइरहेको यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत पनि बिकेको चर्चा मन्त्रालयमा चल्ने गरेको छ ।

cf/h’sf] lgb]{zgdf ;8sdf o;/L x’Fb} 5 e|i6frf/

sf7df8f}+ . ef}lts k”jf{wf/ tyf oftfoft dGqfnocGtu{t dfq 8]9 jif{sf aLrdf *$ ca{sf] 6]G8/df caf}{ ?k}ofF s’DNofPsf] k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf kTgL cf/h’ /f0ff, ;lrj ch'{g sfsL{ / dxflgb]{zs uf]kfnk|;fb l;Ub]n;lxtsf] dflkmof hfnf]n] b’O6f ;8ssf] 6]G8/df dfq ;]l6ªdfkm{t caf}{+ ?k}ofF s’DNofPsf] 5 .

aL;f}+ ca{ ?k}ofFsf] kf]v/f–d’lUng / gf/fo0f3f6–a’6an v08sf] ;8s cfof]hgfaf6 caf}{+ sld;g c;’Ng of] dflkmof hfnf]n] ;8s ljefucGtu{tsf] k’n dxfzfvf k|d’v ;/f]h k|wfgnfO{ cfof]hgf lgb]{zgfno P8LaLdf nu]sf] atfOG5 . P8LaLdf /xFbf /fd|f] sfd u/]/ rrf{df cfPsf jf6 s]zj/fh zdf{nfO{ cGofok”j{s ljefudf tfg]/ k’n dxfzfvfdf ;f9] tLg jif{ latfPsf k|wfgnfO{ NofOPsf] lyof] . sl/a rf/ dlxgfcl3 P8LaL cfPsf k|wfgn] o;cl3 zdf{n] b]pjfkTgL /f0ff, ;lrj sfsL{ / dxflgb]{zs l;Ub]ns} lgb]{zgdf zdf{n] u/]sf 6]G8/ /2 u/fP/ k’gM tL b’O{ ;8s cfof]hgsf] 6]G8/ ug{ nufPsf lyP .

oLg} tLg hgfsf] tf/tDodf gofF 6]G8/ u/]/ pgLx¿s} ;]l6ªdf rNg] ^ 7″nf 7]sbf/ sDkgL jgdGqL ljqmd kf08]sf] sflnsf sG:6«S;g, sf+u|]; g]tf lhkl5l/ª nfdfsf] nfdf sG:6«S;g, lgdf{0f Joj;foL dxf;+3sf k”j{cWoIf ho/fd nfld5fg]sf] :jR5Gb lgdf{0f ;]jf, Clif ;’j]bLsf] t’FbL sG:6«S;g, /d]z zdf{sf] zdf{ PG8 sDkgLnfO{ k|lt:kwf{lagf g} lbg] u/L ;]l6ª ldnfOPsf] atfOG5 .

oL k|wfg ltg} JolQm x’g\, h;n] k’n dxfzfvfdf a:bf ;f9] tLg jif{sf aLrdf ! xhf/eGbf a9L k’n agfpg 7]Ssf lbPsf lyP . k’n agfpFbf kfngf ug'{kg]{ ;t{x¿sf] ;d]t kfngf gu/L pgn] k};f vfP/ sG;n6]G;L / 7]s]bf/sf] lxtdf x’g] u/L k’nsf] 7]Ssf lbPsf] atfOG5 . k|wfgn] u/]sf] uNtLn] clxn] k’n dxfzfvf k|d’v eP/ cfPsf ch'{g yfkfnfO{ tgfj ePsf] atfOG5 . dfkb08ljk/Ltsf agfOPsf k’n kf; ug]{ ls gug]{ < ubf{ o:tf u’0f:t/xLg k’n ef]ln elTsP eg] s] ug]{ < clVtof/n] ;dfpg] kf] xf] ls < eGg] tgfjn] gofF k|d’v yfkf x}/fg ePsf] atfOG5 . ^ j6f 7″nf 7]s]bf/ sDkgL, b]pjfkTgL cf/h’, ;lrj sfsL{, dxflgb]{zs l;Ub]nsf] ;]l6ªdf ;8sdf eO/x]sf] of] gLltut e|i6frf/df clVtof/ k|d’v bLk a:g]t klg las]sf] rrf{ dGqfnodf rNg] u/]sf] 5 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

ढुंगा खानी ‘बन्द गराउन’ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण

ShareTweet हेटौंडा । भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती रानाले भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको सिमेन्ट ढुंगा खानी बन्द गराउन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

प्रशंसाको भागीदार बन्ने अवसर

ShareTweet स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्न थालेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दै छ । करिब–करिब आधा समय व्यतीत गरिसक्नै लाग्दा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

बहुआयामिक सिर्जना

ShareTweet कुनै समय साहित्य वृत्तमा मुक्तक विधाले राम्रै स्थान पाएको थियो । मुक्तक विधाको ‘चार्म’ यति धेरै थियो कि काठमाडौंमा नभए पनि पोखरा, धरानजस्ता सहरका साहित्यप्रेमीहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा