13th December 2018, Thursday

E-budhabar

सिलवालको नाममा रेड कर्नर नोटिसप्रति आपत्तिनेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद नवराज सिलवाललाई पक्राउ गर्न डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियोजित रुपमा फसाउने उद्देश्यले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको दबाबमा नोटिस जारी गरिएको भन्दै एमालेले पक्राउ गरिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने कडा चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘इन्टरपोललाई समेत अतिरञ्जित सूचना दिई भइरहेका यस्ता क्रियाकलापले जनताको अभिमतलाई अपमानित गरेको र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध भइरहेका यी गतिविधिहरू पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट निर्देशित छन् भन्ने निष्कर्षसहित बैठकले सरकारलाई यस्ता गतिविधि बन्द गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’ बैठकपछि सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा ओलीले पार्टी एकताका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको वान टु वान भेटवार्ताको ब्रिफिङ गरेका थिए । एकीकृत पार्टीले समाजवादउन्मुख कार्यदिशा अपनाउने समझदारी भइसकेको जानकारी दिँदै ओलीले सांगठनिक एकताका सन्दर्भमा समेत करिब–करिब समझदारी भइसकेकाले अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘छिट्टै पार्टी एकता हुने गरी प्रचण्डसँगको छलफल धेरै सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ, समाजवादउन्मुख कार्यदिशा अपनाउने समझदारी भइसकेको छ,’ अध्यक्षको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै सचिव भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने । ओलीले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई एकीकरण प्रक्रियालाई बल पु¥याउने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

l;njfnsf] gfddf /]8 sg{/ gf]l6;k|lt cfklQ

g]skf -Pdfn]_ :yfoL sld6Lsf] ;f]daf/ a;]sf] a}7sn] nlntk’/af6 lgjf{lrt ;f+;b gj/fh l;njfnnfO{ kqmfp ug{ l8km\o’hg gf]l6; hf/L ul/Psf]df uDeL/ cfklQ k|s6 u/]sf] ;lrj tyf k|rf/ ljefusf k|d’v of]u]z e§/fO{n] atfP . hgtfaf6 lgjf{lrt k|ltlglwnfO{ lgof]lht ?kdf km;fpg] p2]Zon] z]/axfb’/ b]pjf g]t[Tjsf] ;/sf/sf] bafadf gf]l6; hf/L ul/Psf] eGb} Pdfn]n] kqmfp ul/P uDeL/ kl/0ffd ef]Ug’kg]{ s8f r]tfjgL;d]t lbPsf] 5 . …OG6/kf]nnfO{ ;d]t clt/l~ht ;”rgf lbO{ eO/x]sf o:tf lqmofsnfkn] hgtfsf] cledtnfO{ ckdflgt u/]sf] / gjlgjf{lrt hgk|ltlglwlj?4 eO/x]sf oL ultljlwx¿ k”jf{u|x / k|ltzf]waf6 lgb]{lzt 5g\ eGg] lgisif{;lxt a}7sn] ;/sf/nfO{ o:tf ultljlw aGb ug{ Wofgfsif{0f u/]sf] 5 .Ú a}7skl5 ;lrjfno ;lrj k|bLk 1jfnLåf/f hf/L lj1lKtdf elgPsf] 5 .

a}7sdf cf]nLn] kf6L{ Pstfsf ;Gbe{df dfcf]jfbL s]Gb|sf cWoIf k|r08;Fu ePsf] jfg 6′ jfg e]6jftf{sf] la|lkmª u/]sf lyP . PsLs[t kf6L{n] ;dfhjfbpGd’v sfo{lbzf ckgfpg] ;dembf/L eO;s]sf] hfgsf/L lbFb} cf]nLn] ;f+u7lgs Pstfsf ;Gbe{df ;d]t sl/a–sl/a ;dembf/L eO;s]sfn] clGtd ¿k lbg dfq} afFsL /x]sf] hfgsf/L u/fPsf lyP . …l5§} kf6L{ Pstf x’g] u/L k|r08;Fusf] 5nkmn w]/} ;sf/fTds lbzfdf cl3 a9]sf] 5, ;dfhjfbpGd’v sfo{lbzf ckgfpg] ;dembf/L eO;s]sf] 5,Ú cWoIfsf] la|lkmª p4[t ub}{ ;lrj e§/fO{n] ;~rf/sdL{x¿;Fu eg] . cf]nLn] l;+uf] kf6L{ k+lQmnfO{ PsLs/0f k|lqmofnfO{ an k’¥ofpg] u/L sfd ug{ lgb]{zg;d]t lbPsf 5g\ .

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

बुधबार २४औं वर्षमा

ShareTweet काठमाडौं । आजबाट बुधबार साप्ताहिक २३ वर्ष लामो यात्रा पूरा गरी २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मिसनसहितको जनपक्षीय पत्रकारिताको आवश्यकता पूरा गर्दै अघि बढेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जनाको मझेरीमा उपेक्षित किसान

ShareTweet – मधेस सदैव उर्वर भूमि रहँदै आयो । अन्नबालीको प्रचुरता रहेको मधेसका जनताले चिनी कारखाना खुल्न थालेपछि उखु खेतीलाई प्रश्रय दिए । नगदे बालीका रूपमा परिचित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

उज्यालोको एउटा गीत

ShareTweet अक्सर कविहरूसामु विषयवस्तुको छनोट र बिम्बविन्यासको क्रममा उज्यालो या अँध्यारोमध्ये कुन पक्षलाई प्रधान मान्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भइदिन्छ ।- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा