27th May 2019, Monday

E-budhabar

आरजुका ठेकेदारसँग महासेठ लपक्कैकाठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा देउवा पत्नी आरजुको संरक्षणमा सडकको ठेक्कामा सिन्डिकेट मच्चाउँदै आएका ठेकेदारहरूसँग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ लपक्कै भएपछि सडकका तल्लो तहका कर्मचारीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् ।

सडकको ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनी कालिका, लामा, रसुवा, चुदी, शर्मालगायत सात कम्पनीको सिन्डिकेट छ । उनीहरूले धरान–चतरा, गल्छी–स्याफ्रुबेंसीलगायतका सडकमा सेटिङ गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पु¥याएका थिए । सडकको सिन्डिकेट अन्त्य गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री महासेठले समेत पत्तै नपाई भ्रष्ट सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई सरुवा गराएका थिए । तर, स्रोतका अनुसार उनको सरुवा हुनुअघि नै ती सात ठेकेदार कम्पनीले सचिव र सडकको महानिर्देशक नफेर्ने सर्तमा पत्नी जुलीकुमारी महतोमार्फत राम्रै रकम महासेठलाई बुझाएका थिए ।

सडकको महानिर्देशक गोपाल सिग्देल छन् । भ्रष्ट महानिर्देशकका रूपमा नाम कमाएका सिग्देललाई हटाएर केशव शर्मालाई बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री महासेठलाई पटकपटक भने पनि उनले नमानेको बताइन्छ । उनलाई नहटाउने सर्तमा पैसा बुझिसकेकाले हटाउन नमानेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री महासेठकै पालामा यातायातको सिडिकेट भने हट्यो । त्यो हटाउने महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्री महासेठले सरुवा गरेपछि त्यस कार्यको अहिले समाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । यातायातको सिन्डिकेट हटे पनि ठेक्कामा अर्बौंको सिन्डिकेट गर्ने सिग्देललाई चाहिँ नहटाएपछि सडकका कर्मचारीहरूले नयाँ सरकार आएपछि केही नयाँ अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री आएर के भयो र आखिर आरजू, वीरबहादुर बलायर, रमेश लेखकभन्दा के कम भयो त ? भन्दै सडकका कर्मचारीले अनुभूति साटासाट गर्ने गरेका छन् ।

 

 

cf/h’sf 7]s]bf/;Fu dxf;]7 nkSs}

sf7df8f}+ . z]/axfb’/ b]pjfsf] ;/sf/sf kfnfdf b]pjf kTgL cf/h’sf] ;+/If0fdf ;8ssf] 7]Ssfdf l;lG8s]6 dRRffpFb} cfPsf 7]s]bf/x¿;Fu ef}lts k”jf{wf/ tyf oftfoftdGqL /3’jL/ dxf;]7 nkSs} ePkl5 ;8ssf tNnf] txsf sd{rf/Lx¿ cfZro{rlst ePsf 5g\ .

;8ssf] 7]Ssfdf 7]s]bf/ sDkgL sflnsf, nfdf, /;’jf, r’bL, zdf{nufot ;ft sDkgLsf] l;lG8s]6 5 . pgLx¿n] w/fg–rt/f, uN5L–:ofk|m’a+];Lnufotsf ;8sdf ;]l6ª u/]/ /fHonfO{ caf}{+ gf]S;fg k’¥ofPsf lyP . ;8ssf] l;lG8s]6 cGTo ug{s} nflu k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] dGqL dxf;]7n] ;d]t kQ} gkfO{ e|i6 ;lrj b]j]Gb| sfsL{nfO{ ;?jf u/fPsf lyP . t/, ;|f]tsf cg’;f/ pgsf] ;?jf x’g’cl3 g} tL ;ft 7]s]bf/ sDkgLn] ;lrj / ;8ssf] dxflgb]{zs gkm]g]{ ;t{df kTgL h’nLs’df/L dxtf]dfkm{t /fd|} /sd dxf;]7nfO{ a’emfPsf lyP .

;8ssf] dxflgb]{zs uf]kfn l;Ub]n 5g\ . e|i6 dxflgb]{zssf ¿kdf gfd sdfPsf l;Ub]nnfO{ x6fP/ s]zj zdf{nfO{ agfpg k|wfgdGqLn] dGqL dxf;]7nfO{ k6sk6s eg] klg pgn] gdfg]sf] atfOG5 . pgnfO{ gx6fpg] ;t{df k};f a’lem;s]sfn] x6fpg gdfg]sf] ;|f]tsf] bfaL 5 .

dGqL dxf;]7s} kfnfdf oftfoftsf] l;l8s]6 eg] x6\of] . Tof] x6fpg] dxflgb]{zs ¿kgf/fo0f e§/fO{nfO{ dGqL dxf;]7n] ;?jf u/]kl5 To; sfo{sf] clxn] ;dflhs ;~hfndf Jofks lj/f]w eO/x]sf] 5 . oftfoftsf] l;lG8s]6 x6] klg 7]Ssfdf caf}{+sf] l;lG8s]6 ug]{ l;Ub]nnfO{ rflxF gx6fPkl5 ;8ssf sd{rf/Lx¿n] gofF ;/sf/ cfPkl5 s]xL gofF cg’e”lt ug{ gkfPsf] u’gf;f] ug{ yfn]sf 5g\ . gofF ;/sf/, gofF dGqL cfP/ s] eof] / cflv/ cf/h”, jL/axfb’/ anfo/, /d]z n]vseGbf s] sd eof] t < eGb} ;8ssf sd{rf/Ln] cg’e”lt ;f6f;f6 ug]{ u/]sf 5g\ .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नौ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्बको इन्धन खरिद

ShareTweet काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ लाख ८८- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा