24th June 2019, Monday

मन्त्री ठूला कि बिचौलिया ?काठमाडौं । मन्त्री ठूला हुन्छन् कि बिचौलिया ? कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अझै पनि बिचौलियाको चंगुलबाट बाहिर ननिस्किएको हुँदा मन्त्रीभन्दा बिचौलिया नै ठूला भएको देखाउँछ ।

कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनालले करिब पाँच महिनाअघि नै कालीमाटीमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाउँदै आएका बिचौलियाहरूको सटर उनीहरूबाट खोसेर खुला प्रतिस्पर्धा गरी किसानहरूलाई दिने निर्देशन दिएका थिए । कालीमाटी तरकारी बजारका सटरहरू कब्जामा लिएर व्यापार गर्दै आएका बिचौलियाहरूले महँगो मूल्यमा तरकारी बेचिरहेको र त्यसले आमउपभोक्ता मर्कामा परेको थाहा भएपछि करिब ८० वटा सटरबाट उनीहरूलाई हटाउन मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रीले निर्देशन दिएको पाँच महिना बितिसके पनि अझै पनि ती सटरहरू बिचौलियाहरूले छाडिरहेका छैनन् ।

मन्त्री खनालले सटर कब्जा गरेर बसिरहेका व्यापारीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिनुको पछाडि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको दबाब रहेको थियो । कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गर्न गएका वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरूलाई कालीमाटीका व्यापारीहरूले थुनेपछि ती कर्मचारीहरूलाई छुटाउन मन्त्री यादव स्वयं पुगेका थिए । मन्त्री यादव र अरूहरूबाट पनि दबाब आएपछि कालीमाटीका कब्जावाला व्यापारीहरूलाई हटाउने निर्देशन दिन मन्त्री खनाल बाध्य भएका थिए ।

तर, मन्त्री खनालले निर्देशन दिए पनि ८० वटा सटरमा तिनै व्यापारीहरूले व्यापार गरिरहेका छन् । मन्त्रीले उनीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएको हुँदा ती व्यापारीहरूले ५÷६ महिनादेखि भाडासमेत तिरिरहेका छैनन् । एउटा सटरबाट महिनामा कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ उठ्ने गरेकोमा अहिलेसम्म त्यो रकम उठ्न सकेको छैन र राज्यको करिब डेढ करोड रुपैयाँ डुब्न पुगेको छ ।

न व्यापारीहरूले सटर छाड्छन्, न त भाडा नै उठ्छ । कालीमाटी तरकारी बजारको अध्यक्ष रहेका कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको अकमण्र्यताको कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको बताइन्छ । मन्त्री खनालले निर्देशन दिएपछि ती व्यापारीहरूलाई सटरबाट हटाउनुको साटो सहसचिव सुवेदीले उनीहरूकै पक्षमा भित्रभित्रै काम गर्दै आएको बताइन्छ । तर, सटरबाट हटाउने भनिएका व्यापारीहरूले पाँच महिनादेखि भाडा नतिरे पनि सहसचिव सुवेदीलाई भने राम्रै आर्थिक लाभ दिइरहेको बताइन्छ । आफूलाई खुरुखुरु आर्थिक लाभ भइरहेको हुँदा सटर कब्जा गरेर बसेका व्यापारीहरूलाई हटाउनेतिर चासो नदिइरहेको बुझिएको छ ।

 

e”k” ;L8Lcf]sf] o:tf] rlt{snf

sf7df8f}+ . ;x;lrjaf6 cjsfzk|fKt Ps JolQm afnfh’ cf}Bf]lus If]qleq lgdf{0ffwLg Pp6f pBf]usf] lgdf{0f sfo{ /f]Sg cg]s zlQms]Gb|x¿df wfO/x]sf 5g\ . ;]jfsfndf s]xL lhNnfsf] k|d’v lhNnf clwsf/L;d]t ePsf s]z/axfb’/ aflgofFn] cfkm\gf] 3/ 5]lsg] ePsf sf/0f cf}Bf]lus If]qleq pBf]ux¿nfO{ ejg agfpg glbg vngfossf] e”ldsf v]n]sf x’g\ .

cf}Bf]lus If]qleqsf] Aof6«L sf/vfgf;Fu} hf]l8Psf] hUufdf s]xL ;dootf g]kfn pGgt aLplahgn] tLgtn] ejg lgdf{0f ul//x]sf] 5 . pQm pBf]u EofnL u|’kdf cfa4 lzjxl/ cfrfo{nufotn] ;~rfng ug{ nfu]sf x’g\ . lgdf{0ffwLg ;f]xL ejg;Fu} aflgofFsf] 3/ hf]l8Psf] 5 . t/, aflgofFn] clxn] pQm pBf]unfO{ ejg lgdf{0f ug{ lbg cj/f]w l;h{gf ul//x]sf 5g\ . pgn] pQm pBf]un] tLgtn] ejg agfpFbf cfkm\gf] 3/ 5]lsg] ePsf] eGb} cj/f]w v8f u/]sf x’g\ . s]xL ;dootf aflgofF / pBf]u ;~rfnsaLr lbgx’Fh;f] g} emu8f x’g] u/]sf] 5 . aflgofFn] …agfpg] eP Ps tn] ejg dfq agfpg’, tLgtn] t d agfpg lbGgFÚ eGb} pBf]u ;~rfnsnfO{ wDSofpFb} cfO/x]sf] atfOG5 .

t/ pQm pBf]un] eg] dxfgu/kflnsfaf6 gS;f kf; u/]/ tLgtn] ejg lgdf{0f ug{ nfu]sf] xf] . dxfgu/kflnsfaf6 gS;fkf; u/]/ ejg agfpg nfu] klg aflgofFn] eg] k6sk6s dxfgu/kflnsf, j8f sfof{no k’u]/ pQm ejg lgdf{0f /f]Sg bafa lbFb} cfO/x]sf] atfOG5 . dxfgu/kflnsfdf wfpFbf ejg lgdf{0f /f]Sg g;Sg] ePkl5 aflgofFn] kl5Nnf] ;do :yfgLo JolQmx¿nfO{ prfn]/ ;f] pBf]un] ejg lgdf{0fsf nflu NofPsf lgdf{0f ;fdu|Lx¿;d]t n’6kf6 ug{ yfn]sf] atfOG5 .

aflgofF ;f] If]qs} abgfd sdfPsf JolQm x’g\ . o;cl3 pgn] cfkm\gf] 3/;Fu} hf]l8Psf] g]kfn lgl6ª OG8l:6«hnfO{ klg b’Mv lbPsf lyP . aflgofFn] cfkm\gf Ps l5d]sLnfO{ prfn]/ ;f] pBf]usf ;~rfns;Fu emu8f ug{ nufPsf lyP . t/, kl5 eg] pQm pBf]usf ;~rfns;Fu …dnfO{ %) xhf/ ?lkofF lbg’;\, d of] emu8f ldnfpF5’Ú eg]/ /sd lnO{ pgn] ;f] emu8f ldnfPsf lyP . pgn] ;f]xL If]qdf ;~rflnt cfw’lgs ld6sf ;~rfnsnfO{ klg k6sk6s b’Mv lbFb} cfPsf] atfOG5 .

o;afx]s aflgofFn] Aof6«L sf/vfgfleq /x]sf] cfkm\gf] 3/;Dd hfg] af6f] km/flsnf] kfg{ cf}Bf]lus If]qsf sd{rf/Lx¿nfO{ k6sk6s bafa lbFb} / wDSofpFb} cfO/x]sf 5g\ . PsLs[t rMdtL hUuf ljt/0f cfof]hgfn] ;f] If]qdf km/flsnf af6f] /fv] klg aflgofFsf] 3/ hfg] af6f] lj:tf/df eg] rf;f] lbPg . ;f] cfof]hgfn] pgsf] 3/;Dd k’Ug] af6f] lj:tf/df rf;f] glbPkl5 aflgofFn] cf}Bf]lus If]qn] af6f] lbg’kg]{ s’/f p7fpFb} cfPsf 5g\ . t/, cf}Bf]lus If]qn] s’g} JolQmsf] 3/df hfg] af6f] lbg g;s]kl5 pgn] cfkm\gf] kx’Fr ePsf] lgsfo / JolQmx¿nfO{ u’xfb{} cfO/x]sf] atfOG5 . pgn] pBf]u, jfl0fHo tyf cfk”lt{ dGqfnosf ;lrjb]lv clVtof/ b’?kof]u cg’;Gwfg cfof]u;Dddf k’uL ;f] af6f]sf] ljifodf nlaOª ul//x]sf] atfOG5 . t/, cf}Bf]lus If]qn] To;/L af6f] lbFbf lgodljk/Lt x’g] atfpFb} af6f] lbg rflx/x]sf] 5}g . cf}Bf]lus If]qn] cfkm\gf] hUuf sf6]/ af6f] glbPkl5 pgn] cf}Bf]lus If]qsf sd{rf/Lx¿nfO{ wDSofpg], cfkm\gf] 3/5]psf pBf]ux¿ ;~rfngdf cj/f]w ug]{ sfo{ ub}{ cfPsf 5g\ . aflgofFn] sd{rf/L / pBf]uLx¿nfO{ b’Mv lbP klg pgnfO{ k|x/L–k|zf;gn] sf/afxL ug{ rf;f] glbO/x]sf] atfOG5 .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा प्याकेज छलफल अनिश्चित

ShareTweet काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले एकीकरणको बाँकी काम धकेलिँदै जाँदा नेकपाभित्र गुनासो र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । पार्टीभित्रको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

मसिना अक्षर, खँदिलो लेखन

ShareTweet अक्षर र लेखन मनोविज्ञानबारे मलाई खासै जानकारी छैन । राम्रा अक्षर हुनेहरूलाई परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त हुने कुराचाहिँ सर्वसिद्ध छ । अक्षर सिकाइका क्रममा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वीरेन्द्रको प्रशस्ती

ShareTweet राजदरबारमा शाही पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष बिताएका सुन्दरप्रताप रानाले रहस्यमयी दरबार हत्याकाण्ड भएको १८ वर्षपछि दरबारको दुःखान्त नामक पुस्तक बाहिर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा